เกี่ยวกับเรา

ชื่อ นายเจริญ ด้วงเจริญ
รหัสนักศึกษา 603021369-1
หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์